TERMES LEGALS

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, se li informa del següent:

Les dades que ens comuniqui a través d'aquesta pàgina web seran objecte de tractament.

El responsable del tractament NORMA EDITORIAL, S.A., Passeig de Sant Joan, 7, 08010 Barcelona. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol assumpte relatiu al tractament de dades de caràcter personal és norma@normaeditorial.com.

La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb l'interessat. Les dades podran ser comunicades a les empreses de missatgeria o logística encarregades del transport i lliurament dels productes. El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments pertinents de cada empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup.

Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per l'interessat i l'interès legítim del responsable.

És necessari que l'interessat faciliti les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis.

Les dades personals seran conservades durant el termini legal obligatori de conservació d'aquestes més un període addicional de quatre anys.

L'interessat té la possibilitat de sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.

En cas de conflicte, l'interessat pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre's amb les seves reclamacions.

L'interessat pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de l'interessat no seran utilitzades per a decisions individuals automatitzades.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de NORMA EDITORIAL, S.A. confereixen la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de NORMA EDITORIAL, S.A., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de NORMA EDITORIAL, S.A. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per NORMA EDITORIAL, S.A. per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades oferts per NORMA EDITORIAL, S.A. contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXCEPCIONS DE RESPONSABILITAT

NORMA EDITORIAL, S.A. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

NORMA EDITORIAL, S.A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, NORMA EDITORIAL, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l'usuari.

MODIFICACIONS

NORMA EDITORIAL, S.A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís prèvi, en el contingut del seu lloc web. Tant en el que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

POLÍTICA DE GALETES

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts del lloc web de NORMA EDITORIAL, S.A. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per NORMA EDITORIAL, S.A.

NORMA EDITORIAL, S.A. informa que para realizar la compra online será redirigido a la página web www.normacomics.com

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), NORMA EDITORIAL, S.A. informa a los usuarios de su sitio web que los datos personales recabados por la empresa, mediante los formularios sitos en su sitio web, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de NORMA EDITORIAL, S.A. con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.

Asimismo, NORMA EDITORIAL, S.A. informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: PASEO SANT JOAN, 7, PRAL., 08010-BARCELONA.

Mientras el usuario no comunique lo contrario a NORMA EDITORIAL, S.A., ésta entenderá que sus datos no han sido modificados, que el usuario se compromete a notificar a NORMA EDITORIAL, S.A. cualquier variación y que NORMA EDITORIAL, S.A. tiene el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

Así mismo, NORMA EDITORIAL, S.A. informa que los datos introducidos en los formularios de la website www.normaeditorial.com será de nivel básico y será www.normacomics.com quien deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad mencionado, establecidas en el Real Decreto 1720/2007, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de su sitio web pertenecen, por sí o como cesionaria, a NORMA EDITORIAL, S.A.. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, de la totalidad o parte de los contenidos de su sitio web sin el consentimiento expreso de NORMA EDITORIAL, S.A..

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

NORMA EDITORIAL, S.A. se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos o por el incumplimiento de las presentes condiciones.

La relació entre l'usuari i el proveïdor es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. NORMA EDITORIAL, S.A. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.